27.04.2022

Yarışma

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADRAJIMDA AYET VAR FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
A. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU
1. Yarışmanın amacı: Gençlerin çevrelerinde yaşananlara, tabiatta meydana gelen olaylara
ve canlı/cansız her şeye Kur’an’ın nazarıyla bakabilmelerini, dünyayı ayetlerin ışığında
görebilmelerini ve anlamlandırabilmelerini sağlamaya dair farkındalıklarının artmasına
katkı sağlamaktır.
2. Yarışmanın konusu: Başkanlığımızca evrende meydana gelen her şeyin Kur’an-ı
Kerim’den bir mesaj taşıdığı konusunda gençler arasında farkındalığın artırılmasına
yönelik “Kadrajımda Ayet Var” konusuyla ulusal düzeyde Kur’an kursu öğrencilerine
yönelik fotoğraf yarışması düzenlenecektir.
B. GENEL KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren herhangi bir Kur’an kursu öğretim
programında eğitim almış veya almakta olan kişiler müracaat edebileceklerdir.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışma, jürinin ve Düzenleme Kurulunun 1. derece yakınları dışında Nisan 2022 tarihi
itibariyle 15 yaşını doldurmuş olan ve aynı tarih itibariyle 25 yaşını doldurmamış
haklarında kısıtlılık kararı bulunmayan gerçek kişilerin katılımına açıktır. Haklarında
çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
4. Fotoğraf ve telif formunun wetransfer ile kurankurslari@diyanet.gov.tr adresine 29
Mayıs 2022 pazar günü saat 23:59’a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Telif formunun
doldurulmadığı ve son teslim tarihinden sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır.
5. Fotoğraf sahipleri en fazla 3 (üç) fotoğraf ile yarışmaya katılabilirler. Birden fazla
fotoğraf ile yarışmaya katıldığı takdirde her bir fotoğraf için ayrı bir telif formu
doldurmalıdır.
6. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu taahhüt eder.
7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, fotoğraf kendisine ait olmadığı halde kendisine
aitmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale
ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
18. Kural ihlali yapanların ödülleri iptal edilerek iade etmesi istenir, bu durum diğer ödül
almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
9. Düzenleme Kurulu, yarışmaya gönderilen fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış
asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
10. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışmaya gönderilen tüm eserleri, televizyon, internet ve
diğer her türlü ortamda yayımlama, sergileme; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim,
dergi vb. alanlarda kullanım hakkına sahip olacaktır. Eser sahiplerinin Diyanet İşleri
Başkanlığına bu ortamlarda eserlerinin yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
11. Diyanet İşleri Başkanlığı yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
C. FOTOĞRAF YARIŞMASI TEKNİK ŞARTLARI
1. Fotoğraf yarışmasında Cep telefonu veya Fotoğraf Makinesi (Kompakt veya DSLR)
kullanarak çekilmiş eserler yer alacaktır.
2. Katılımcılar, yarışmaya sayısal (dijital) renkli/siyah-beyaz eser ile katılabilir. Birden fazla
eserle katılım sağlanması halinde, fotoğrafların içeriği birbirini tekrar etmemeli ve farklı
olmalıdır.
3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli dosyaların düşük kenarları en az 2400 piksel ve
boyutları 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de geçmemelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test
ederek fotoğrafını göndermelidir.
4. Yarışmaya gönderilecek eserler Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle ilişkilendirilecek ve ayetin
Türkçesi Diyanet İşleri Başkanlığı mealinden alınacaktır. Ayrıca eserlere gönderenin adı
soyadı, sıra numarası ve ayet adı verilecektir.
Örneğin:
MuratÖztürk1.emrolunduğun.gibi.dosdoğru.ol
MuratÖztürk2.rabbin.için.namaz.kıl
MuratÖztürk3.her.canlı.ölümü.tadacaktır
5. Başka bir yarışmada daha önce ödül ve sergileme almış eserler ile bu eserlerin kadraj
farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce
veya bu yarışmayla eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcıya kural ihlali işlemi uygulanır.
6. Kural ihlaline sebebiyet veren eserlerin izin ve telif hakları ile ilgili sorumluluk, fotoğrafı
ileten eser sahibine aittir.
27. Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan eserlerden dilediği kadarını muhtelif
zamanlarda sergileyebilir, bu durumda eser sahibine bir defaya mahsus sergileme bedeli
ödenir.
8. Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde,
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler ile reklam içerikli,
sponsora ait olabilecek logo veya herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içeriğe
yer verilmemelidir.
9. Keskinlik, kontrast, satürasyon gibi basit müdahalelerin dışında, tamamen bilgisayar
yazılımları ile oluşturulmuş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğrafın belgesel yapısı
değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
10. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel
çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir
ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD
monitörde sunulacaktır.
D. TELİF (KULLANIM) HAKLARI
1. Yarışmaya gönderilen bütün eserler Diyanet İşleri Başkanlığınca basılı, görsel yayın ve
materyallerinde, web sitelerinde, düzenlenecek sergilerde kullanılabilir.
2. Eser sahipleri, gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuatlar gereğince eserlerin çoğaltma, işleme, yayma haklarını, dijital, kablolu, uydu,
GSM, cep telefonu, internet ve diğer tüm sanal ortamlar vasıtasıyla ve bunlarla sınırlı
olmaksızın; işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araçlarla temsil/umuma
iletim, yayımlanma ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde
belirtilen haklarının kullanımı için Diyanet İşleri Başkanlığına izin verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserlerin kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir
telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eserlerin ticari olmayan faaliyetlerde kullanım hakları Diyanet İşleri
Başkanlığına aittir.
3. Diyanet İşleri Başkanlığı fotoğrafların bu Şartnamede belirtilen amaçlar dışında
kullanılmasına, hiçbir koşul altında izin vermeyeceğini taahhüt eder.
4. Sergi düzenlenmesi durumunda, sergide yer alacak fotoğraflar, Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
35. Eserlerde gösterilen ve telif alınması gereken bütün görsellere (canlı/cansız) ait izinler
eser sahibi tarafından belgelendirilir. Başkanlık tarafından daha sonra bu kişilere herhangi
bir telif ücreti ödenmez, ayrıca konu ile ilgili her türlü şikâyet eser sahibine yönlendirilir.
6. Yarışma sonunda başarılı olan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında ve
sosyal medya hesaplarında duyurulacak ve gösterilecektir. Bu hesaplardan indirilerek
başka internet sitelerinde veya sosyal medya hesaplarında yayınlanan eserler için Diyanet
İşleri Başkanlığınca herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmayacaktır.
7. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Diyanet İşleri
Başkanlığı ve jürinin kararları geçerlidir.
E. ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ
1. Değerlendirme sonucunda dereceye giren eser sahiplerine aşağıdaki miktarlarda ödül
verilecek olup, bu ödüllerden doğacak vergi, resim ve harç yükümlülükleri ödülü
kazananlara aittir.
Kadrajımda Ayet Var Fotoğraf Yarışması Ödülleri
Birincilik Ödülü 6.000 - TL
İkincilik Ödülü 4.000 - TL
Üçüncülük Ödülü 2.000 - TL
Mansiyon Ödülü 1.000 - TL
Sergileme Bedeli 500 - TL
2. Ödül töreninin yeri ve tarihi Başkanlığımızca daha sonra duyurulacaktır. Ödül töreni
gerçekleştirilmeyebilir.
F. YARIŞMA TAKVİMİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
1. Yarışma Takvimi:
Son Teslim Tarihi: 29 Mayıs 2022
jüri Değerlendirmesi: Haziran/2022
Sonuçların Açıklanması: Haziran/2022
2. Yarışma sonuçları 2022 yılı haziran ayında Diyanet İşleri Başkanlığının web sayfasında
ilan edilecek olup ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-
posta yoluyla bildirilecektir.
3. Diyanet İşleri Başkanlığı, yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik yapma
hakkını saklı tutar.
4G. DÜZENLEME KURULU ve JÜRİ ÜYELERİ
1. Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı)
Kadir DİNÇ (Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü)
Dr. Fatih KURT (Dini Yayınlar Genel Müdürü)
Sedide AKBULUT (Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı)
Mustafa ÇUHADAR (Radyo ve Televizyon Daire Başkanı)
Firdevs KISIM (Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı)
Murat ÖZTÜRK (Din Hizmetleri Uzmanı)
Seher COŞKUN (PDR)
2. Fotoğraf jüri Üyeleri:
Mustafa BİNOL ((AFIAP – ASFOD Başkanı)
Seher MERİÇ (Fotoğraf Sanatçısı)
Mehmet ÖZTÜRK (DİB Foto Muhabiri)
Esra HACIOĞLU (AA Foto Muhabiri)
Esra ÇUHADAR (Fotoğraf Eğitmeni)
Ayşe KAYA (Fotoğraf Sanatçısı)
H. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: 0312 295 81 02
E-posta: kurankurslari@diyanet.gov.tr
Adres: Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaygın Din Eğitimi
Daire
Başkanlığı
Üniversiteler
Mahallesi
Dumlupınar
Bulvarı
No:147/B-108
Çankaya/ANKARA.
5KADRAJIMDA AYET VAR FOTOĞRAF YARIŞMASI TELİF FORMU
TELİF EDİLEN ESERİN
Ayet Adı
Telif
Şartnamede Belirlenen Tutarlar
Açıklama:
Hazırlamış olduğum “............................................................” adlı eser üzerindeki 5846 Sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanununun 13, 14, 15, 16 ve 17’nci maddeleri ile 20, 21, 22, 23, 24 ve 25’nci maddeleri gereğince
sahip olduğum işleme, basma, yayma, çoğaltma, temsil ve umuma iletim hakları ile ilgili basılacak nüshalardaki bu
haklarımın tamamını, söz konusu kitap üzerinde dilediği şekilde tasarruf etme yetkisi de dahil eserin tamamı
üzerindeki bilumum haklarımı, mükerrer baskılarda hiçbir telif hakkı talep etmemek kaydıyla ve eser ile ilgili 3.
şahıslardan doğacak tüm hakların oluşması halinde sorumlu olacağımı belirterek Diyanet İşleri Başkanlığı’na devir
ve temlik ettim.
Temlik Edenin:
Diyanet İşleri Başkanlığı Adına Temellük Eden:
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Doğum Tarihi:
Sedide AKBULUT
Telefon No:
Daire Başkanı
E-Posta:
İmza
Adres:
NOT: Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda her bir eser için formun ayrı ayrı
doldurulması gerekmektedir.